Finančni leasing

Nakup nepremičnine je velik finančni zalogaj, za katerega se v življenju ne odločamo prav pogosto. Za marsikoga predstavlja velik življenjski projekt, ki je povezan z mnogimi težavami in stresom, preden se resnično lahko začne uživati v pridobljeni nepremičnini. Za nakup želene nepremičnine je potrebno zbrati veliko sredstev. Potrebna sredstva so lahko v obliki lastnega ali dolžniškega vira. Najpogosteje pa so kombinacija obojega. Pri tem vam je lahko v veliko pomoč Aleasing s svojim produktom finančnega leasinga nepremičnin.

Finančni leasing je posebna oblika financiranja nakupa nepremičnin, ki je primerna za pravne in fizične osebe ter samostojne podjetnike posameznike, ki leasingojemalcu daje možnost, da dolgoročno pridobi in postane lastnik nepremičnine, ki jo je izbral sam oziroma jo je po njegovem naročilu kupil leasingodajalec.

Leasingodajalec lahko na osnovi pridobljenih izkušenj svetuje leasingojemalcu pri iskanju ustrezne nepremičnine. Po sklenitvi posebnega dogovora - leasing pogodbe, leasing hiša prenese na leasingojemalca pravico do uporabe nepremičnine za dogovorjeni čas (ekonomsko lastništvo), kar pomeni, da ima nepremičnino v posesti, jo upravlja, vzdržuje, kakor tudi koristi vse bonitete iz naslova lastništva. Za uporabo nepremičnine leasingojemalec plačuje dogovorjene leasing obroke. Po izteku leasing pogodbe se s plačilom zadnjega obroka oz. odkupne opcije lastništvo prenese na leasingojemalca. Lastništvo se prenese na leasingojemalca na podlagi prodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom za prenos lastninske pravice, ta tako postane tudi pravni lastnik nepremičnine.

Leasing nepremičnin vam nudimo za:

 • stanovanja in hiše,
 • poslovne prostore,
 • proizvodne prostore,
 • skladiščne prostore,
 • komunalno opremljena in zazidljiva zemljišča.

Značilnosti

 • pri finančnem leasingu leasing hiša kupi nepremično v svojem imenu in za svoj račun, vendar navadno za že v naprej znanega uporabnika - leasingojemalca, na podlagi njegove neposredne zahteve in izbire prodajalca nepremičnine
 • ta oblika financiranja nakupa nepremičnin je primerna za pravne ali fizične osebe in samostojne podjetnike
 • višina leasing obroka je odvisna od dobe financiranja in lastne udeležbe (pologa) s strani leasingojemalca
 • leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) si lahko za nepremičnino pridobljeno s finančnim leasingom upošteva vse bilančne in davčne ugodnosti
 • davčni zavezanci za DDV si lahko pri finančnem leasingu nepremičnin, ki jih uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, odbijajo vstopni DDV
 • možnost predčasnega odplačila leasinga z diskontiranjem obresti v še ne zapadlih leasing obrokih

Prednosti

 • priložnost za podjetja kot tudi za posameznike, ki se odločijo za leasing nepremičnine kot rentno obliko varčevanja za čas, ko bodo hoteli samo še uživati; v primeru, da gre podjetje v stečaj (velja za pravne osebe), predmet leasinga ne gre v stečajno maso
 • prilagodljivost leasinga, ki se v primerjavi z drugimi oblikami financiranja lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev; leasingojemalec ima možnost, da si glede na svoje finančne zmožnosti prilagodi višino obroka ter dolžino trajanja leasinga
 • prihranek likvidnih sredstev, ker pri financiranju nakupa z leasingom potrebuje leasingojemalec le manjši začetni del lastnih sredstev za polog; prosta sredstva so tako na razpolago za naložbe ali poslovne odločitve, ki zagotavljajo večji donos, kot znašajo stroški leasinga
 • brez dodatnih oblik zavarovanja, ker je nepremičnina v primeru finančnega leasinga hkrati tudi zavarovanje; ni potrebno zagotoviti takšne višine zavarovanja kot pri klasičnem kreditnem poslu
 • pot do odobritve leasinga je precej krajša kot pri kreditih in drugih oblikah financiranja