Leasing opreme

Finančni leasing

Finančni leasing je posebna oblika financiranja nakupa opreme, ki leasingojemalcu daje možnost, da dolgoročno pridobi opremo ter postane njen lastnik. Po sklenitvi posebnega dogovora - leasing pogodbe leasing hiša prenese na leasingojemalca pravico do uporabe opreme za dogovorjeni čas. Za uporabo opreme leasingojemalec plačuje dogovorjene leasing obroke. Po izteku leasing pogodbe s plačilom zadnjega obroka odkupne opcije pa leasingojemalec postane tudi pravni lastnik opreme.

Splošni pogoji finančnega leasinga - za fizične osebe.

Značilnosti

  • pri finančnem leasingu leasing hiša kupi opremo v svojem imenu in za svoj račun, vendar navadno za že v naprej znanega uporabnika - leasingojemalca, na podlagi njegove neposredne zahteve in izbire prodajalca ter vrste opreme
  • ta oblika financiranja nakupa opreme je primerna tako za pravne ali fizične osebe, samostojne podjetnike kot tudi kmete
  • višina leasing obroka je odvisna od dobe financiranja in lastne udeležbe (pologa) s strani leasingojemalca
  • leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) opremo pridobljeno s finančnim leasingom prepozna kot opredmeteno osnovno sredstvo, za katerega si lahko obračunava amortizacijo; obračunana amortizacija ter del anuitete, ki predstavlja odhodek za obresti, se lahko upoštevata kot strošek poslovanja in davčno priznani odhodek
  • davčni zavezanci za DDV si lahko pri finančnem leasingu opreme, ki jo uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, odbijajo vstopni DDV

Prednosti

  • priložnost za majhna in srednje velika podjetja ter kmete, ki jim je dostop do drugih načinov financiranja otežen
  • prilagodljivost leasinga, ki se v primerjavi z drugimi oblikami financiranja lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev; jemalec leasinga ima možnost, da si glede na svoje finančne zmožnosti prilagodi višino obroka ter dolžino trajanja leasinga
  • prihranek likvidnih sredstev, saj pri financiranju nakupa z leasingom potrebuje jemalec leasinga le manjši začetni del lastnih sredstev za polog; prosta sredstva so tako na razpolago za naložbe ali poslovne odločitve, ki zagotavljajo večji donos, kot znašajo stroški leasinga
  • brez dodatnih oblik zavarovanja, saj je oprema v primeru finančnega leasinga hkrati tudi zavarovanje