Leasing vozil

Finančni leasing

Finančni leasing je posebna oblika financiranja nakupa vozil. Leasingojemalcu daje možnost, da dolgoročno pridobi in postane lastnik vozila. Po sklenitvi posebnega dogovora - leasing pogodbe, leasing hiša prenese pravico do uporabe vozila za dogovorjeni čas na leasingojemalca. Za uporabo vozila leasingojemalec plačuje dogovorjene obroke. Po izteku leasing pogodbe, s plačilom zadnjega obroka odkupne opcije, pa leasingojemalec postane tudi pravni lastnik vozila.

Splošni pogoji finančnega leasinga - za fizične osebe.

Značilnosti

  • pri finančnem leasingu leasing hiša kupi vozilo v svojem imenu in na svoj račun, vendar za že v naprej znanega uporabnika - leasingojemalca - na podlagi njegove neposredne zahteve in izbire prodajalca ter vrste vozila
  • ta oblika financiranja nakupa vozil je primerna za pravne ali fizične osebe, samostojne podjetnike in kmete
  • višina leasing obroka je odvisna od dobe financiranja in lastne udeležbe (pologa) s strani leasingojemalca
  • leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) vozilo pridobljeno s finančnim leasingom prepozna kot opredmeteno osnovno sredstvo, za katerega si lahko obračunava amortizacijo; obračunano amortizacijo ter del anuitete, ki predstavlja odhodek za obresti, lahko leasingojemalec upošteva kot strošek poslovanja in davčno priznani odhodek
  • davčni zavezanci za DDV si lahko pri finančnem leasingu tovornih vozil, ki jih uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, odbijajo vstopni DDV

Prednosti

  • priložnost za majhna in srednje velika podjetja ter kmete, ki jim je dostop do drugih načinov financiranja otežen
  • prilagodljivost leasinga, ki se v primerjavi z drugimi oblikami financiranja, lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev; jemalec leasinga ima možnost, da si glede na svoje finančne zmožnosti prilagodi višino obroka ter dolžino trajanja leasinga.
  • prihranek likvidnih sredstev, ker pri financiranju nakupa z leasingom potrebuje jemalec leasinga le manjši začetni del lastnih sredstev za polog; prosta sredstva so tako na razpolago za naložbe ali poslovne odločitve, ki zagotavljajo večji donos kot znašajo stroški leasinga
  • brez dodatnih oblik zavarovanja, ker je vozilo v primeru finančnega leasinga hkrati tudi zavarovanje