Leasing vozil

Operativni leasing

Operativni leasing izbere stranka, kadar ji lastništvo nad vozilom ni pomembno. Vozilo namerava uporabljati le določeno krajše časovno obdobje ter je zato nakup in lastništvo vozila po poteku leasing pogodbe ne zanimata.

Aleasing trenutno nudi operativni leasing vozil samo pravnim osebam in samostojnim podjetnikom.

Značilnosti

 • pri operativnem leasingu stranka prevzame vozilo v uporabo le za določen čas, ki ga seveda lahko tudi podaljša in za uporabo plačuje mesečno najemnino
 • je posebna oblika leasinga, ki je namenjena vsem, ki jih zanima predvsem uporaba vozila in ne nakup vozila po izteku pogodbenega razmerja
 • mesečni obroki najemnin so ves čas pogodbenega razmerja enaki
 • leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) znesek plačanih najemnin obravnava v celoti kot strošek poslovanja, medtem ko ima vozilo kot opredmeteno osnovno sredstvo v svojih poslovnih knjigah zavedeno leasingodajalec
 • običajno se za to obliko leasinga odločajo pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki imajo možnost prilagoditi višino mesečnih najemnin in jim je ta oblika najprimernejša
 • operativni leasing je z vidika davka na dodano vrednost obravnavan kot promet storitev, kar pomeni, da je z zneskom DDV obremenjen vsak obrok najemnine posebej
 • pri operativnem leasingu tovornih vozil lahko zavezanci za DDV plačani del DDV odbijajo kot vstopni DDV

Prednosti

 • priložnost za hitrejše prilagajanje tehničnim spremembam in inovacijam ter uporabo najsodobnejših tehnologij, s čimer se leasingojemalec konkurenčno prilagaja spremembam na trgu
 • prilagodljivost leasinga, ki se v primerjavi z drugimi oblikami financiranja, lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev; jemalec leasinga ima možnost, da si glede na svoje finančne zmožnosti prilagodi višino najemnine ter dolžino trajanja leasinga
 • prihranek likvidnih sredstev, ker se pri operativnem leasingu za uporabo plačuje le mesečne najemnine; sredstva, ki bi jih kupec namenil za nakup vozila so tako prosta sredstva in na razpolago za naložbe ali poslovne odločitve, ki zagotavljajo večji donos, kot znašajo stroški leasinga
 • podjetja in podjetniki svojih bilanc s predmetom leasinga ne obremenjujejo, saj ga ne vodijo kot svoje osnovno sredstvo in torej ne obračunavajo amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja, saj je za to zavezana leasing hiša