Pogosta vprašanja

Finančni leasing

Kako se na koncu leasinga prenese lastništvo predmeta leasinga na leasingojemalca?

S poplačilom vseh obveznosti leasingojemalca do leasingodajalca. Leasingodajalec izda izjavo, s katero prenaša vse lastninske pravice na leasingojemalca. Leasingojemalec s to izjavo lahko prosto razpolaga s predmetom leasinga. Ta izjava je osnova za izbris leasingodajalca iz prometnega dovoljenja.

Kako se obračunajo obresti pri predčasni prekinitvi pogodbe?

Leasingojemalec je dolžan plačati le obresti, ki so zaračunane do dokončnega poplačila leasinga. V primeru predčasnega poplačila pogodbe plača leasingojemalec le obresti do datuma predčasnega poplačila. Vse bodoče obresti v obrokih se diskontirajo.

Ali so obroki za odplačilo leasinga fiksni ali se mesečno spreminjajo?

Obrestna mera je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela kot pri večini kreditnih poslov. Variabilni del je vezan na 6-mesečni Euribor. V primeru spremembe Euriborja za več kot 0,5 odstotne točke se plan plačil ustrezno reprogramira.

Kaj moramo storiti v primeru prometne nesreče?

Ker je leasingodajalec lastnik vozila do dokončnega poplačila, je potrebno v primeru prometne nesreče pridobiti soglasje leasingodajalca za popravilo vozila. Glede zavarovalne premije pa se lahko pogodbeni stranki dogovorita, da zavarovalnica nakaže premijo neposredno izvajalcu popravila, oziroma plača premijo leasingodajalcu, ki jo nato nakaže upravičencu.

Ali je možen prevzem leasinga na tretjo osebo?

Leasingojemalec lahko kadarkoli predlaga leasingodajalcu prevzem predmeta leasinga na tretjo osebo. Pogoj je, da ima ta oseba ustrezno boniteto za prevzem obveznosti iz leasing pogodbe, da je predhodni leasingojemalec poravnal vse svoje zapadle obveznosti in da pooblaščena oseba s strani leasingodajalca ugotovi dejansko stanje predmeta leasinga ob prevzemu.