Splošni pogoji

Nahajate se na spletnem portalu Abanke (v nadaljevanju: spletni portal). Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Abanka si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Zato vam priporočamo, da se redno seznanjate z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljene na tem spletnem portalu. Za vse osebe, ki vstopijo na spletni portal, se uporablja izraz uporabnik.

Izjava o sprejemljivosti

Abanka in povezane družbe kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzemajo odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih Abanke in povezanih družb.

Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem portalu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Abanke.

Avtorske pravice / blagovne znamke

Ta spletni portal je intelektualna lastnina Abanke in povezanih družb. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem portalu (v nadaljevanju: vsebina), so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last Abanke ali povezanih družb ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem portalu, so last Abanke ali povezanih družb ali tretjih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja Abanke ali povezanih družb ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov.

Registrirane storitvene znamke Abanke so: Abanka, Abanet, Abacom, Akeš, Abasms, Abacent in Abafon.

Hipertekstovne povezave

Ta spletni portal lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti ta spletni portal in si ogleda material v lasti tretje osebe ali da material v lasti tretje osebe prenese na ta spletni portal s pomočjo "obratnih" hipertekstovnih povezav (v nadaljevanju: povezane spletne strani). Abanka in povezane družbe niso upravičene spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, da Abanka ali povezane družbe nudijo povezavo z določeno spletno stranjo ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije prinašajo določena tveganja, zato vas pozivamo, da se s temi tveganji dobro seznanite, preden se zanesete na tovrstne informacije iz povezanih strani, jih uporabite ali pridobivate.

Brez jamstev

Vsebina na tem spletnem portalu je zgolj informativne narave. Abanka in povezane družbe ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Abanka in povezane družbe izrecno izključujejo lastno odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake.

Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. Abanka in povezane družbe ne jamčijo in ne zagotavljajo, da je vsebina spletnega portala popolna ali posodobljena.

Abanka in povezane družbe niso zavezane posodabljati katere koli vsebine spletnega portala. Abanka in povezane družbe lahko vsebino spletnega portala spremenijo kadar koli brez predhodnega obvestila. Abanka in povezane družbe lahko kadar koli izboljšajo ali spremenijo spletni portal.

Abanka in povezane družbe prav tako niso odgovorne za:

  • točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba,
  • katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in
  • lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je pridobljena na povezanih spletnih straneh.

Abanka in povezane družbe ne odgovarjajo za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike.

Omejitev odgovornosti za uporabo spletnega portala in povezanih spletnih strani

Abanka in povezane družbe, kateri koli njihov uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če so bile Abanka in povezane družbe seznanjene z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Abanka in povezane družbe ne jamčijo za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala.

Abanka in povezane družbe v nobenem primeru niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. Prosimo, da se glede ocene katerega koli mnenja, nasveta, produkta, proizvoda, storitve ali druge vsebine posvetujete z ustreznimi strokovnjaki, ter da vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem portalu ali na povezanih spletnih straneh, pred uporabo nujno preverite pri uslužbencih Abanke in povezanih družb ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

Omejitev odgovornosti za informacije o storitvah drugih oseb, objavljenih na spletnem portalu

V primerih paketnih storitev, pri katerih so storitve Abanke in povezanih družb dopolnjenje s storitvami drugih gospodarskih družb oziroma drugih oseb (v nadaljevanju: drugih oseb), Abanka in povezane družbe na spletnem portalu omogočajo drugim osebam objavo podatkov (in dostop do povezanih spletnih strani drugih oseb), namenjenih zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavljajo nasveta ali ponudbe. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih Abanke in povezanih družb oziroma pri delavcih drugih oseb, če se informacije nanašajo na njihovo storitev.

Vsi zahtevki glede kakršne koli napake ali kršitve, ki nastanejo v zvezi s storitvami drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na spletnem portalu, se uveljavljajo izključno proti tej drugi osebi. Abanka in povezane družbe izključujejo kakršno koli lastno odgovornost, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali  posredno škodo v zvezi z blagom ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na spletnem portalu, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe, in so s tem Abanka in povezane družbe razbremenjene kakršne koli odgovornosti glede navedenega. Vendar pa določilo tega odstavka v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov uporabnikov po predpisih o varstvu potrošnikov.

Zaupnost uporabniških komunikacij

Abanka in povezane družbe bodo varovale osebne podatke (registriranih) uporabnikov, posredovane neposredno Abanki in povezanim družbam, razen če je v zakonu določeno drugače. Politika Abanke in povezanih družb glede pridobivanja in varstva osebnih podatkov je razvidna iz izjave o zasebnosti podatkov na spletu in zavarovanja zbirk osebnih podatkov v Abanki in povezanih družbah.

Za povezane spletne strani lahko veljajo določila o zaupnosti, ki se razlikujejo od določil v teh splošnih pogojih. Abanka in povezane družbe niso odgovorne za tovrstna določila in izrecno izključujejo kakršno koli lastno odgovornost zaradi tovrstnih določil.

Povezana spletna mesta

Abanka in povezane družbe prepovedujejo predpomnjenje, nepooblaščene hipertekstovne povezave na spletni portal in "framing" katere koli vsebine, dosegljive prek spletnega portala. Abanka in povezane družbe si pridržujejo pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirjev in izrecno izključuje lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na katerih koli drugih povezanih spletnih straneh. Uporabnik dostopa do povezanih spletnih strani na lastno odgovornost.

Za povezane spletne strani lahko veljajo splošni pogoji, določbe o zasebnosti in zaupnosti podatkov,  določbe o prenosu osebnih podatkov in druge določbe, ki se razlikujejo od določb, navedenih na tem spletnem portalu. Abanka in povezane družbe niso odgovorne za takšne določbe in izrecno izključujejo vsakršno lastno odgovornost glede teh določb.

Brez nasvetov ali ponudb glede vlaganj

Vsebina tega spletnega portala je namenjena zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta ali ponudbe, ne glede na to, v kakšnem besedilu ali obliki je predstavljena. Nič na spletnem portalu ni mišljeno kot nasvet glede vlaganj.

Vsi objavljeni podatki na tem spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih Abanke in povezanih družb.

Informativni izračuni na spletnem portalu

Izračuni na spletnem portalu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun za Abanko ali povezane družbe ni zavezujoč, natančen izračun pa lahko pridobite v poslovalnicah Abanke ali na sedežih povezanih družb.

Informacije, ki zadevajo prihodnost

Nekatere informacije na tem spletnem portalu vsebujejo izjave, ki zadevajo prihodnost in vključujejo določeno mero tveganja in negotovosti, zato so veljavne samo na dan nastanka. Izjave glede prihodnosti prepoznamo po tem, da vključujejo besede "verjeti", "pričakovati", "predvidevati", "optimistično", "nameravati", "načrtovati", "bo/bodo" ali podobne izraze. Uporabniki naj se na te izjave ne zanašajo, saj veljajo samo na dan nastanka. Abanka in povezane družbe ne prevzemajo odgovornosti za posodabljanje ali revidiranje kakršnih koli izjav ali informacij objavljenih na spletnem portalu.

Obvestila za javnost

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na spletnem portalu predstavljena, so bila, kolikor je Abanki in povezanim družbam znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Abanka in povezane družbe ne prevzemajo odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem portalu.

Spremembe pogojev uporabe

Abanka in povezane družbe si pridržujejo pravico, da kadar koli spremenijo ali dopolnijo te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

Kršenje pogojev uporabe

Abanka in povezane družbe si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev poslužijo vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova.

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

Značilnosti "piškotkov"

Abanka in povezane družbe si pridržujejo pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki "piškotka" ("cookie") ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.

Naslovi

Naslovi v teh splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote nimajo vpliva.

Pristojnosti / veljavno pravo

Uporabniki  soglašajo, da  za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.